2011 BYH Zhengjialiangzi

$425.00

This cake is a special single-origin gushu production from the Zhengjialiangzi area of Mahei. Perhaps the best Mahei production from Biyun Hao. Wonderful resinous perfume, good longevity, deep penetrating heating effect.

360g cake

In stock

SKU: C107 Categories: ,